Analyzing attacks that exploit CVE-2021-40444 MSHTML vulnerability